پروژه پتروشیمی لردگان

جایگاه فعالیت: کریر داخلی

حمل تجهیزات تولیدی استان فارس از شرکت‌های فاتح صنعت، فپکو و طرح مکانیک گستر

شروع پروژه: مهر ۹۵

وضعیت: اتمام پروژه فروردین ۹۷