پروژه پتروشیمی صدف

جایگاه فعالیت: فورواردر بخشی از پروژه

حمل تجهیزات تولیدی شرکت‌های کولر هوایی آبان و اساس صنعت

شروع پروژه: اسفند ۹۶

وضعیت: اتمام پروژه شهریور ۹۷