جایگاه فعالیت: فورواردر بخش داخلی

حمل تجهیزات تولیدی استان فارس از شرکت‌های تاشا، فاتح صنعت، کولر هوایی آبان، تهران جوان، پمپیران و پارس پنگان

شروع پروژه: اسفند ۹۵