پروژه پالایشگاه اصفهان

جایگاه فعالیت: کریر داخلی

حمل تجهیزات تولیدی کولر هوایی آبان، فاتح صنعت، فراسان و فراپاکس

شروع پروژه:۱۳۹۶/۰۱/۲۳