پروژه بیدبلند خلیج فارس

جایگاه فعالیت: کریر بخش داخلی

حمل تجهیزات تولیدی استان فارس از شرکت‌های فاتح صنعت، کولر هوایی آبان، فراسان، فرابرد، فراپاکس، سینا کنترل و نور محور فارس

شروع پروژه: ۱۳۹۵/۰۹/۱۷