FULL CONTAINER LOAD: FCL (یک کانتینر پر)

منظور از FCL، وقتی است که فرستنده ی کالا، به اندازه ی یک کانتینر کامل، کالای قابل حمل دارد. دراین حالت، یک کانتینر (بارگنج)، از خط کشتی رانی گرفته، آن را با کالای خود پرکرده، و برای حمل، در اختیار شرکت کشتی رانی می گذارد.حتی در مواقعی که کانتینر پر نشده باشد، اما اگر فقط  بار یک فرستنده داشته باشد، «کانتینر پر» یا FCL، تلقی می شود.

LESS THAN A CONTAINER LOAD: LCL (کم تر از یک کانتینر)

به حالتی گفته می شود که بارچینی یا به اصطلاح پرسازی کانتینر، توسط حمل کننده انجام می گیرد. صرف نظر از این که مقدار کالا، کمتر یا برابر ظرفیت یک کانتینر بوده باشد، یا این که در کانتینر کالای دیگری به طور مشترک بارگیری شده باشد. حتی درصورتی که حمل کننده، قیمت یک کانتینر را به حساب مشتری بگذارد ولی خودش آن را بارچینی و بارگیری کرده باشد، بازهم LCL تلقی می گردد و همین امر است که غالبا سبب سردرگمی نسبت به این اصطلاح یا عبارت می شود.

موضوع از نظر حمل کننده از آن جهت حائز اهمیت و تفاوت است که مسئولیت او نسبت بهFCL به مراتب بیشتر است. زیرا به علت تقبل مسئولیت بارگیری کالا در کانتینر به هنگام تحویل آن نیز مسئول خسارت احتمالی خواهد بود.

BREAK BULK

کالاهایی که به صورت کانتینری حمل نمی شوند. بلکه به صورت بسته بندی، گالن، پاندل، یا نگله های متفاوت (کالاهای غیر قابل بسته بندی مثل تیرآهن) حمل می شوند.

TRANSHIPMEMT (تغییر وسیله ی حمل یا ترابری)

این واژه، به طور معمول، به معنای تعویض کشتی، در یک بندر میان راهی است. درمواقعی که بارنامه ی TBL توسط خط کشتی رانی صادر می شود، نمایندگی خط باید ترتیب ترانسشیپ را بدهد. چنانچه TBL توسط متصدی حمل NVOCC یا بارفرابر (فورواردر) صادرشده باشد، کارگزار او باید این امر را برعهده گرفته و ترتیب انتقال کالا، از یک خط یا کشتی را به خط یا کشتی دیگر داده، هماهنگی های لازم را به عمل آورده و اطمینان حاصل نماید که مقام های بندری، مخالفتی با این تغییر وسیله ی حمل به عمل نخواهند آورد.

STRIP

خالی کردن یا بیرون آوردن کالا از کانتینر یا به اصطلاح لخت کردن کانتینر

STUFF

پرکردن یا بارگیری کالا در کانتینر

TEU - TWENTY FOOT EQUIVALENT UNIT معادل واحد ۲۰ فوتی

معیار احتساب کانتینر، اعم از ۲۰ یا ۴۰ فوت. در این شیوه ی محاسبه، بر اساس و معیار کانتینر ۲۰ فوت محاسبه انجام می شود. به عنوان مثال یک کانتینر ۴۰ فوت برابر TEU × ۲ محاسبه می شود.

THC - TERMINAL HANDLING CHARGES

هزینه های جابه جایی در پایانه و منظور از ترمینال یا پایانه، کل مجموعه ای است که محل استقرار، جابه جایی، نگه داری و بالاخره تخلیه یا بارگیری کانتینرها در محوطه ی یک بندر است.

CONTAINER YARD: CY محوطه کانتینری

منظور، فضا یا محوطه ای در داخل پایانه یا بندر برای استقرار کانتینرها است تا حسب مورد به کشتی بارگیری شوند یا روانه ی مقصدهای داخلی گردند. درچنین محل یا محوطه ای است که حمل کننده یا نماینده ی او، کانتینر را از صادرکننده تحویل می گیرد یا برعکس، بعد از تخلیه از کشتی، آن را به وارد کننده، تحویل می دهند.

این عبارت در اعتبارات اسنادی نیز، کاربرد دارد، و به این معنا است که، مسولیت حمل، یا تحویل و تحول کانتینر، در این محل، پایان می پذیرد.

CONTAINER FREICHT STATION: CFS انبار یا ایستگاه کانتینرها

این مکان، درواقع، ناظر بر انباری است که در آن جا، محموله های متفرقه ی LCL، به حمل کننده تحویل می گردد تا برای صادرات، درداخل کانتینر جا گرفته یا جهت تحویل به واردکننده، از کانتینر تخلیه می شود.

در بارنامه ی مربوط به محموله های کمتر از یک کانتینر، یا LCL، عبارت CFS درج می گردد و حاکی از آن است که کالا، در چنین محل یا انباری، جهت بارچینی در کانتینر، از فرستنده، تحویل گرفته شده، یا پس از بازکردن کانتینر و تفکیک محموله های آن، به گیرنده تحویل می گردد.

U.N. NUMBER

عددی است که توسط سازمان ملل متحد، برای طبقه بندی کالاهای خطرناک، در کتاب های IMO اختصاص داده شده است.

مالکیت کانتینرها:

کانتینر از لحاظ مالکیت، به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند:

الف) SHIPPER’S OWNED CNTR - SOC یا کانتینرهای متعلق به فرستنده

ب) CARRIER’S OWNED CNTR - COC یا کانتینرهای متعلق به حمل کننده)