Verified Gross Mass

اصطلاح VGM (Verified Gross Mass) در حمل و نقل بین المللی

اصطلاح VGM (Verified Gross Mass) در حمل و نقل بین المللی

اصطلاح VGM (Verified Gross Mass) یکی از اصطلاحات مورد استفاده در صنعت حمل و نقل بین المللی است. این اصطلاح به وزن کلیه بارهای حاوی کانتینرها در نقل و انتقال آنها اشاره دارد. برای اطمینان از اعلام درست وزن بار به منظور جلوگیری از هرگونه مشکل در مدیریت بار و ایمنی دریانوردی، اطلاعات دقیق و صحیح در مورد وزن کلیه بارها بسیار حائز اهمیت می باشد.

به طور کلی، VGM به منظور جلوگیری از بروز هرگونه تعارض احتمالی بین وزن بارهای اعلام شده توسط مشتریان و وزن واقعی آنها استفاده می شود. برای اعلام وزن کلیه بارها، شرکت های حمل و نقل بین المللی باید از روش های استاندارد و قابل قبولی برای اندازه گیری وزن استفاده کنند.

اطلاعات مربوط به Verified Gross Mass) VGM) به صورت معمول در حوزه حمل و نقل بین المللی، به ویژه در حمل و نقل دریایی، بسیار حائز اهمیت است. این اطلاعات به منظور پیشرفت و بهبود کارایی در مدیریت بار و به حفظ ایمنی دریانوردی کمک می کند.

برای اعلام VGM، مشتریان باید از روش های دقیق و قابل قبولی برای اندازه گیری وزن بار استفاده کنند. این شامل استفاده از ترازوهای دقیق و استاندارد است که توسط سازمان های مربوطه تأیید شده اند. علاوه بر این، مشتریان نیز مسئولیت اعلام وزن دقیق بارهای خود را دارند و باید از اعلام اطلاعات صحیح و معتبر اطمینان حاصل کنند.

با انجام این اقدامات، مشتریان و شرکت های حمل و نقل می توانند از امکانات و خدمات صحیح و مطمئن در حمل و نقل بین المللی بهره مند شوند. به علاوه، اعلام درست VGM باعث کاهش ریسک های مربوط به بار و نقص در مدیریت بار می شود.

به طور خلاصه، اصطلاح VGM (Verified Gross Mass) به وزن کلیه بارهای حاوی کانتینرها در حمل و نقل بین المللی اشاره دارد. این اصطلاح برای اطمینان از اعلام درست وزن بار و جلوگیری از هرگونه مشکل در مدیریت بار و ایمنی

 

نظرات برای این پست بسته شده است.