ضعف کانال سوئز؛ فرصتی برای تقویت کریدور شمال-جنوب از خاک ایران

پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی معتقد است با توجه به آسیب پذیر بودن کانال سوئز، می توانیم با تقویت زیرساخت های اقتصادی کریدور شمال-جنوب، مسیر جایگزین برای بخشی از بار عبوری از کانال سوئز باشیم.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.