بندر چابهار؛ قابلیت استراتژیک سیاسی و ظرفیتهای اقتصادی

بندر چابهار به عنوان نقطه کلیدی اتصال میان جنوب آسیا و آسیای میانه از یک سو و شرق و اروپا از سوی دیگر بوده که همین نکته، این بندر را به کانون توجه دو کشور هند و چین تبدیل کرده است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.