افغانستان تنها کشوری که وضعیت ترانزیت آن با ایران رو به بهبود است

عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی گفت: افغانستان تنها کشوری ست که وضعیت ترانزیت آن با ایران رو به بهبود است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.