صنعت کشتیرانی جهان قربانی حمله سایبری شد

صنعت کشتیرانی جهان در کمتر از یک هفته برای دومین بار هدف حمله سایبری قرار گرفت که نگرانیها نسبت به مختل شدن زنجیره تامین را در شرایط بغرنج فعلی برانگیخت.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.