منطقه آزاد انزلی به مرکز ثقل مراودات بین المللی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل می شود

افزایش مناسبات و ظرفیت های جدید صادراتی و ترانزیتی مهمترین راهبرد منطقه آزاد انزلی در ارتباط با روسیه را تشکیل می دهد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.