درخواست کانادا از ایران برای انتشار اطلاعات جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی

رئیس هیئت امنیت حمل و نقل کانادا از ایران خواست اطلاعات به دست آمده از جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی را منتشر کند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.