همگرایی آسیای میانه به کدام سو می رود؟

تهران – ایرنا – مدتی است که بازیگران جهانی به آسیای میانه چشم دوخته و در چارچوب به اصطلاح “بازی بزرگ جدید” برای استیلای هرچه بیشتر بر این منطقه از جهان از هم سبقت می گیرند، سبقتی حسادت گونه که چنانچه نتیجه گیری از آن به یک هم اندیشی همدلانه میان کشورهای آسیای میانه برای حفظ استقلال شان نیانجامد می تواند بار دیگر به وابستگی آنها به این و یا آن قدرت جهانی ختم شود.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.