چند راهکار برای آسیب ندیدن صنایع غذایی از کرونا

یک کارشناس صنایع غذایی در یادداشتی با اشاره به اثرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور از جمله صنایع غذایی، راهکارهایی به منظور تعدیل تاثیر شدید کرونا ویروس بر عملکرد صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی پیشنهاد داد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.