اجرایی شدن کریدور هند-چابهار-افغانستان

مدیرکل ترانزیت گمرک گفت: با ارسال و انتقال دو کانتینر تجهیزات با عبور از بمبئی هند و ورود به چابهار و در نهایت عبور از ایران از مرز دوغارون کریدور هند-چابهار-افغانستان اجرایی شد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.