این شرکت قادر است با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه کلیه محمولات فسادپذیر ، خشکبار و همچنین نگله های سنگین را توسط تریلر های یخچالدار ، چادری ، کمرشکن و بوژی از انبارهای مختلف و سردخانه های ایران و کشورهای همجوار ( عراق ، ترکیه ، آذربایجان ، ارمنستان ، گرجستان ، ترکمنستان و سایر کشورهای CIS ) به مقصد بنادر جنوبی ایران و ارسال آن از این بنادر توسط کشتیهای کانتینربر ، لندی کرافت ، دوبه و لنج به مقصد کشورهای امارت متحده عربی ، قطر ، عمان ، بحرین و کویت را حمل کند.
قابل ذکر است که در مسیر بلعکس نیز گروه حمل و نقل سریع بار توانائی حمل ترکیبی و ترانزیت کلیه محموله های صادراتی از کشورهای امارات متحده عربی ، قطر ، عمان ، بحرین و کویت را به مقاصد عراق ، افغانستان ، آذربایجان ، ارمنستان ، گرجستان ، ترکمنستان و سایر کشورهای CIS را دارد .